HemVerksamhetLogga in
Verksamhet
Projekt
Resultat
Kontroll och uppföljning av entreprenader – del 1
Kontroll och uppföljning av entreprenader – del 2
Resultat

Från starten av BVFF 2012 har ett antal projekt slutförts och resultaten har i de flesta fall redovisats i någon form av publikation. Nedan listar vi publikationerna, sorterade på teknikområde och utgivningsår. Alla rubriker är länkade. Följande teknikområden omfattas:

Arbetsmiljö
Dimensionering av vägöverbyggnader och vägkonstruktion
Förvaltning av vägar
Järnväg
Miljö och hållbarhet
Trafiksäkerhet
Vinterväghållning
Vägbeläggningar


 Arbetsmiljö
Titel Författare Utg.år
Säkerhet vid väg- och spårarbete: en intervjustudie Anita Ihs m.fl. 2014
Säkerhet och arbetsmiljö vid väg- och spårarbete: Implementeringsprocessen av nytt regelverk och dess effekter Sonja Forward m.fl. 2016
Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser: Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik
Sonja Forward m.fl. 2021


 Dimensionering av vägöverbyggnader och vägkonstruktion
Titel Författare Utg.år
Utvärdering av djupdränering och effekt av tätad stödremsa och innerslänt utmed väg 126 Torpsbruk Fredrik Hellman 2012
Utvärdering av djupdränering och infiltration i innerslänt – väg 126, Torpsbruk: Del 2, kompletterande data Fredrik Hellman 2013
Evaluation of permanent deformation models for unbound granular materials using accelerated pavement tests Abubeker W. Ahmed m.fl. 2013
Improving low-volume road construction and performance Dina Kuttah 2013
Instrumentation and performance modelling of Heavy Vehicle Simulator Tests Sigurdur Erlingsson m.fl. 2014
Mechanistic-Empirical Modelling of flexible pavement performance: Verifications using APT measurements (PhD) Abubeker W Ahmed 2014
Modelling of responses and rutting profile of a flexible pavement structure in an HVS Sigurdur Erlingsson m.fl.  2014
Förstärkning av vägkonstruktion med stålnätsarmering. 12 års uppföljning av väg E6 Ljungskile Safwat F. Said m.fl. 2014
The Svappavaara Road Test Section - Instrumentation Sigurdur Erlingsson m.fl. 2014
Klimatanpassning av Vägverkets DoU-strategi/ Road structures under climate and land use change (PhD)

Zahra Kalantari

2014
Vägarbeten på cykelvägar. Kunskapssammanställning och problembeskrivning Anna Niska 2014
Moisture Influence on Structural Behaviour of Pavements: Field and Laboratory Investigations (PhD) Farhad Salour 2015
Klimatets inverkan på vägdimensionering och tillståndsutveckling/ Predicting the Deformation Behaviour of Unbound Granular Materials in Pavement Structures Shafiqur Rahman 2015
The Svappavaara road test sections – Field coring and laboratory tests Sigurdur Erlingsson m.fl. 2015
Objektiv mätmetod för tillståndsbedömning av grusväglag Karin Edvardsson m.fl. 2015 
Perspectives of Stakeholders on Road Procurements: In search of Procurement Aspects using Q Methodology Maksims Kornevs 2016
MPD and IRI in the position of large goods vehicles. Network measurement Olle Eriksson m.fl. 2016
Vehicle lateral position depending on road type and lane width: vehicle position surveys carried out on the Swedish road network Terence McGarvey 2016
Measurement of tyre width and assembly type (single or double tyre) Terence McGarvey 2016
Force transmission and soil fabric of binary granular mixtures Ricardo de Frias Lopez 2016
Granular Materials for Transport Infrastructures: Mechanical performance of coarse–fine mixtures for unbound layers through DEM analysis (lic) Ricardo de Frias Lopez 2016
The performance of a trial gravel road under accelerated pavement testing
Dina Kuttah 2016
Laboratory Investigations of Frost Action Mechanisms in Soils (lic) Deniz Dagli  2017
Effect of groundwater table rising on the performance of a Swedish-designed gravel road Dina Kuttah m.fl. 2017
Barrier separated road type design: accelerated degradation Terence McGarvey 2017
Markens betydelse för vägräckens funktion: FUD RT Vägkroppens betydelse för vägutrustningars funktion Jan Wenäll 2017
Thaw Mechanism in Subgrades (lic) Amin Zeinali  2018
Ytstabilisering av terass för att minska påverkan av frysning / Near-surface soil stabilisation to reduce the frost susceptibility of soft soils (Lic) Mirja Rothhämel 2018
Testplatser för 74 ton tunga fordon: två instrumenterade tunna vägkonstruktioner Sigurdur Erlingsson 2018
Strong correlation between the laboratory dynamic CBR and the compaction characteristics of sandy soil  Dina Kuttah 2019
Bärighetskontroll av obundna material med koppling till M-E beräkningar
Dina Kuttah
2020
Correlations between Laboratory Dynamic CBR and Compaction Parameters of Unbound Coarse Aggregate for Base Courses
Dina Kuttah
2020
Layer Stiffness Moduli Measured by Light Weight Deflectometer Testsand Predicted by Backcalculation Process for Sandy Soil
Dina Kuttah 2020
DEM Modelling of Unbound Granular Materials for Transport Infrastructures: On soil fabric and rockfill embankments (PhD)
Ricardo de Frias Lopez 2020
Development of a simple field method for measuring permanent deformations in silty sand subgrade
Dina Kuttah 2021
Stabilization of fine-grained soils in cold environment and exposed to seasonal frost: By-products as hydraulic binders (PhD)
Mirja Rothhämel 2021
Uppföljning av provvägar: val av objekt för förnyad uppföljning
Håkan Carlsson m.fl. 2021
Thermal balance inside culverts subjected to seasonal frost for determination of frost depth (Lic)
Karina Tommik
2021
Determining the resilient modulus of sandy subgrade using cyclic light weight deflectometer test
Dina Kuttah 2021
Using of LWD in assessing the properties of fine grained subgrade soil with reference to M-E Pavement Design Dina Kuttah
2022
Modelling the permanent strains measured by in-situ cyclic light weight deflectometer for silty sand subgrade soil
Dina Kuttah 2022
Laboratory assessment of gravel wearing course stabilization under various climate conditions
Dina Kuttah 2022
Validation of heavy vehicle loading responses and temperature predictions in flexible pavements using field data (PhD)
Denis Saliko 2022
     
     

Förvaltning av vägar
 
Titel Författare Utg.år
Vägytans makrotextur och dess variation: vägytemätning med mätbil
Thomas Lundberg m.fl. 2011
Kontrollmetod för nya vägbeläggningar
Thomas Lundberg 2012
Life cycle cost considerations in project appraisals of collision-free roads Jonas Wennström m.fl. 2014
Life Cycle Costing in Road Planning and Management: A Case Study on Collision-free Roads (lic) Jonas Wennström  2014
More Roads for the Money (PhD) Iman Mirzadeh 2014
Possibilities to reduce pavement rehabilitation cost of a collision-free road investment using an LCCA design Jonas Wennström m.fl. 2014
Två studier av kostnader för upphandlade asfaltbeläggningar Roger Pyddoke m.fl. 2014
Vägarbeten på cykelvägar: kunskapssammanställning och problembeskrivning Anna Niska m.fl. 2014
Ny teknik för vägytemätning: tvärprofil och spårdjup Thomas Lundberg m.fl. 2018
New technology for road surface measurement: transverse profile and rut depth Thomas Lundberg m.fl. 2018
Effekt av dammbindningsmedel - En laboratoriestudie Håkan Arvidsson m.fl. 2019
Kontroll och uppföljning av entreprenader - del 1, dagens krav och metoder: Vägytemätning med mätbil
Thomas Lundberg m.fl. 2019
Kontroll och uppföljning av entreprenader - del 2, tillståndsutveckling, mätfel och risker: Vägytemätning med mätbil Thomas Lundberg m.fl. 2019
Performance requirements in design-build contracts: development of a risk assessment model
Iman Mirzadeh m.fl. 2020
Objektiv mätning av ytskador och sprickor i vägytan: vägytemätning med skannande laserteknik
Thomas Lundberg m.fl 2020
Entreprenadform och teknisk kvalitet i vägprojekt 1-Kontraktsförutsättningar, krav och rekommendationer (pdf)
Robert Lundström m.fl.
2020
Entreprenadform och teknisk kvalitet i vägprojekt 2-Vägytans jämnhet vid trafiköppning (pdf)
Jonas Ekblad m.fl. 2020
Kontrakt för underhållsbeläggningar: analyser av produktivitet, effektivitet och kostnadsförändringar mellan avtal och slutkostnader
Jan-Eric Nilsson m.fl. 2021
Indikatorer för Trafikverkets uppföljning av underhåll på belagda vägar: leveranskvaliteter för de transportpolitiska målen
Thomas Lundberg m.fl. 2022
Entreprenadform och teknisk kvalitet i vägprojekt 3-Jämnhet under garantitid (pdf) Jonas Ekblad m.fl. 2022


Järnväg
Titel Författare Utg.år
Simulation of railway track geometry and intelligent maintenance planning
Alireza Ahmadi m.fl. 2021
     

Miljö och hållbarhet
 
Titel Författare Utg.år
Re-Road - End of life strategies of asphalt pavements Björn Kalman m.fl.  2013
Energiutvinning ur vägar och vägmiljöer. En kunskapsöversikt Fredrik Hellman 2014
Road structures under climate and land use change (PhD) Zahra Kalantari 2014
A Research Agenda for Green Procurement of Infrastructures Maksims Kornevs m.fl. 2014
Kalltillverkad asfaltbeläggning Safwat Said m.fl. 2015
Particles in road and railroad tunnel air Mats Gustafsson m.fl. 2016
Energy use due to traffic and pavement maintenance. The cost effectiveness of reducing rolling resistance Annelie Carlson m.fl. 2016
SUNRA: a sustainability rating system framework for National Road Administrations Lennart Folkeson m.fl. 2016
Environmental Perspectives on Urban Material Stocks used in Construction: Granular Materials (lic) Simon Magnusson  2016
Road Surface and Tyre Interaction, Functional Properties affecting Road Dust Load Dynamics (PhD)
Joacim Lundberg 2020
Tyre/road interaction, A holistic approach to the functional requirements of road surfaces regarding noise and rolling resistance (PhD)
Tiago Vieira 2020
Interaktionen mellan däck och vägbana: Rullmotstånd, buller, vägslitage och slitagepartiklar
Lundberg, J, och Vieira, T
2020
Effekt på dammförråd och PM10-halter av tunnelstädning
Mats Gustafsson m.fl. 2022


Trafiksäkerhet
Titel Författare Utg.år
Ljudvarningar vid vägarbetsplatser för att sänka hastigheter. Kartläggning och praktisk utvärdering Susanne Gustafsson m.fl. 2014
Olycksrisk vid lokala ojämnheter och andra ytdefekter Olle Eriksson 2014
Hastighet-Vägyta, Problemet, kunskapsläget, utvidgad analys samt förslag till fortsatt forskning Ulf Hammarström m.fl. 2016
Road equipment in curves, intersections, and crossings with vulnerable road users: a literature study
Sara Nygårdhs 2021
Samverkan för ökad säkerhet och framkomlighet vid vägarbetsplatser: Nyttiggörande av tillgänglig tillbuds- och olycksstatistik
Sonja Forward 2021
Byggtrafik i Göteborg: planering och genomförande för ökad säkerhet för cyklister och fotgängare
Anna Niska m.fl.
2021
Crash tests to evaluate the design of temporary traffic control devices for increased safety of cyclists at road works Anna Niska m.fl. 2022


Vinterväghållning
Titel Författare Utg.år
Measurements for winter road maintenance (PhD) Mats Riehm 2012
Nya regler för en effektivare vinterväghållning Anna Arvidsson m.fl. 2013
Varmsandning på gång- och cykelvägar Anna Niska 2013
Varmsandning på gång- och cykelvägar. Utvärdering i Umeå av för- och nackdelar med metoden Anna Niska 2013
Tema vintermodell - Kalibrering och vidareutveckling av Vintermodellen Anna Arvidsson 2014
Tema Vintermodell. Etapp 3. Förbättring, uppdatering och känslighetsanalys Staffan Möller 2014
Åkkvalitet på vinterväg Anna Arvidsson m.fl. 2014
Dynamisk prognosstyrd vintervägdrift: Summering av Fas 1 Anna Arvidsson m.fl. 2017
Dynamisk prognosstyrd vintervägdrift: Fas 2 Anna Arvidsson m.fl. 2018
RSI fas II – Road Status Information. Dynamisk väglagsinformation Johan Casselgren 2018
Sopsaltning av cykelvägar i teori och praktik: erfarenheter från utvärderingar i svenska kommuner Anna Niska m.fl. 2019
Dynamisk prognosstyrd vinterväghållning – fas 3 & 4: restsaltmodeller och automatisk saltspridning Anna Arvidsson m.fl. 2021
Monitoring winter road friction using floating car data (lic)
Sofia Sollén 2022


Vägbeläggningar
Titel Författare Utg.år
Implementation and Evaluation of an HMA Fracture Mechanics Based Design Module (lic) David Gullberg 2011
Svenska vägtillståndsmått då, nu och imorgon. Del 2 2005-2009 Thomas Lundberg m.fl. 2011
Surface Wrinkling: The Phenomenon Causing Bees in Bitumen Åsa Laurell Lyne m.fl. 2013 
Svenska vägtillståndsmått då, nu och imorgon. Del 1 1987-2005 Leif Sjögren 2013
On the viscosity of asphalt mastics (lic) Ebrahim Hesami 2013
Mechanisms of Blister Formation on Concrete Bridge Decks with Waterprooving Asphalt Pavement Systems (lic) Biruk Wobeshet Hailesilassie 2013
Adhesive surface characteristics of bitumen binders investigated by Atomic Force Microscopy Åsa Laurell Lyne, m.fl.  2013
A Fundamental Adhesion Model for Asphalt (PhD) Åsa Laurell Lyne 2014
Characterisation and Modelling of Asphalt Mastics and Their Effect on Workability (PhD) Ebrahim Hesami 2014
Handbok - Drift, underhåll och reparation av betongvägar Bengt-Åke Hultqvist m.fl. 2014
Mechanistic-Empirical Modelling of Flexible Pavement Performance: Verifications Using APT Measurements (PhD) Abubeker Ahmed 2014
Tankbeläggning - Indränkt makadam - IMT, JMT och JIMT (pdf) Nils-Gunnar Göransson m.fl. 2014-
Vehicle-Pavement Interaction (PhD) Parisa Khavassefat 2014 
Obstacles to Measuring Bitumen Surface Energy as it Pertains to Adhesion in Asphalt
Åsa Laurell Lyne m.fl. 2014
Development of a Morphology-based Analysis Framework for Asphalt Pavements (lic) Ibrahim Onifade 2015
Prediction of the remaining fatigue life of flexible pavements using laboratory and field correlations Krishna Prapoorna Biligiri m.fl. 2015
Kalltillverkad asfaltbeläggning
Safwat Said 2015
Provvägsförsök på E4 Huskvarna med bullerreducerande asfaltbeläggning Torbjörn Jacobson m.fl. 2015
Erfarenheter av bullerreducerande asfaltbeläggningar Torbjörn Jacobson m.fl. 2015
Reliability-based Design Procedure for Flexible Pavements (lic) Yared Hailegiorgis Dinegdae 2015
Betongbeläggning i tungt trafikerade körfält på motorväg Bengt-Åke Hultqvist m.fl. 2015
Känslighetsanalys av en modell för asfaltsdeformation Olle Eriksson 2015
Svenska vägtillståndsmått då, nu och imorgon. Del 3 2010- Thomas Lundberg m.fl. 2015 
Development of the ultra low noise poroelastic road surface: The findings of the persuade project Ulf Sandberg m.fl. 2016
Tankbeläggningar - en årligen uppdaterad lägesrapport (pdf) Torbjörn Jacobson m.fl. 2016
Granular Materials for Transport Infrastructures: Mechanical performance of coarse–fine mixtures for unbound layers through DEM analysis (lic) Ricardo De Frias Lopez 2016
Mechanics-based Design Framework for Flexible Pavements (PhD) Yared Hailegiorgis Dinegdae 2016
Fundamental investigation to improve the quality of cold mix asphalt (lic)
Abdullah Khan 2016
Morphology Characterization of Foam Bitumen and Modeling for Low Temperature Asphalt Concrete (PhD) Biruk Hailesilassie 2016
Low frequency dielectric spectroscopy of bitumen binders as an indicator of adhesion potential to quartz aggregates using Portland cement Åsa Laurell Lyne 2016
Alternativa beläggningar – högpresterande: kunskapsöversikt Safwat Said 2016
Provningsjämförelse: Prallmetoden EN 12697-16:2016 Andreas Waldemarson 2017
Non-contact surface wave measurements on pavements (PhD) Henrik Bjurström 2017
Development of Energy-based Damage and Plasticity Models for Asphalt Concrete Mixtures (PhD) Ibrahim Oladele Onifade 2017
Tillståndsuppföljning av observationssträckor: lägesrapport för LTPP-projektet till och med december 2016 Nils-Gunnar Göransson 2017
Asphalt layer rutting performance prediction tools Denis Jelagin m.fl. 2018
Towards the enhanced applicability of cold mix asphalt:: An experimental study focusing on surface free energies and the breaking and coalescence of bitumen emulsions (PhD)
Abdullah Khan 2018
Uppföljning av vägars tekniska tillstånd: lägesrapport för observationssträckor ingående i det svenska LTPP-projektet till och med december 2018 Nils-Gunnar Göransson 2019
Friktions- och texturutveckling på nya beläggningar Anna Arvidsson m.fl. 2019
Moderna betongbeläggningar: utveckling mot mindre slitage och partikelemission
Mats Gustafsson m.fl. 2019
Energisnåla beläggningar - Uppföljning av riksväg 95 objekt Varuträsk−Boliden Andreas Waldemarson m.fl. 2019
Utförandets inverkan på hållbarhet för beläggningslager
Safwat Said m.fl. 2019
Application of Automated Non-contact Resonance Testing for Low Temperature Behavior of Asphalt Concrete (lic)
Abiy Bekele 2019
Noise reducing asphalt pavements: a literature review on requirements, evaluating methods and recent developments
Ehsan Ghafoori 2019
Climate impact on the durability of asphalt concrete (lic) Pajtim Sulejmani 2020
Characterization of asphalt mixtures and bitumen to minimize shear-related distresses in asphalt pavement: state of the art
Jiqing Zhu 2020
DEM Modelling of Unbound Granular Materials for Transport Infrastructures: On soil fabric and rockfill embankments (PhD)
Ricardo de Frias Lopez 2020
Utvärdering av styvhetsförändring i asfaltmassor med returasfalt, rejuvenatorer och polymerer
Abubeker Ahmed m.fl. 2020
Evaluation of Low Temperature Damage in Asphalt Mixtures with Non-Contact Resonance Testing (PhD)
Abiy Bekele 
2020
Prediction of rutting in asphalt concrete pavements – the PEDRO model
Safwat Said 2020
Development of advanced evaluation and construction methods for asphalt joints
Ehsan Ghafoori 2020
Investigation of the structural response of pavements in cold region using instrumented test site data (lic)
Denis Saliko 2021
A multiscale approach for predicting freeze-thaw damage in asphalt mixtures
Lisa Lövqvist 2021
Bitumen properties and the shear resistance of asphalt mixtures: towards a tool for bitumen selection
Jiqing Zhu 2021
Quantitative relationship of fundamental rheological properties of bitumen with the empirical Ring and Ball softening point
Jiqing Zhu 2021
Uppföljning av vägars tekniska tillstånd: lägesrapport för observationssträckor ingående i det svenska LTPP-projektet till och med december 2020
Nils-Gunnar Göransson 2021
Avrapportering av ringanalysprojektet 2018-2020 Håkan Arvidsson m.fl. 2021
Uppföljning av provväg E6 med polymermodifierade bundna lager: Uddevalla
Safwat Said m.fl. 2021
Spherical Indentation Technique for Multiscale Characterisation of Asphalt Mixtures (PhD)
Hassan Fadil 2021
Biomekanisk optimering av stötdämpande beläggning som fallskadeprevention för fotgängare och cyklister
Svein Kleiven m.fl. 2021
Evaluation of Rapid Repair of Concrete Pavements UsingPrecast Concrete Technology: A Sustainable and Cost-Effective Solution
Saima Yaqoob m.fl. 2021
Experimental analysis and predictive modelling of linear viscoelastic response of asphalt mixture under dynamic shear loading
Jiqing Zhu 2022
Alternativa material till stödremsor: erfarenheter och laboratorietester
Håkan Arvidsson 2022
Implementering av seismiska ytvågsmätningar på vägbeläggningar Henrik Bjurström 2022
Biomechanical Analysis of Fall Injuries using Finite Element Modeling (PhD) Pooya Sahandifar
2022
Degradation of Cycle Paths - A Survey in Swedish Municipalities Martin Larsson m.fl. 2022
Var genereras glimmer i byggprocessen?: fält- och laboratoriestudier 
Fredrik Hellman m.fl. 2022
Improving durability of open-graded asphalt pavements: with focus on raveling performance
Ehsan Ghafoori 2022
Pavement inputs variability characterization: state of the art literature review
Yared Dinegdae 2022

Uppdaterat 2022-12-15
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.bvff.sebvff@vti.se • 013 20 40 72
Provided by Webforum