HemVerksamhetLogga in
Verksamhet
Projekt
Resultat
Kontroll och uppföljning av entreprenader – del 1
Kontroll och uppföljning av entreprenader – del 2

Kontroll och uppföljning av entreprenader - del 1, dagens krav och metoder. Vägytemätning med mätbilTrafikverket har som mål att öka antalet totalentreprenader. För att få en fungerande kontrollapparat kring entreprenaderna krävs metoder för att verifiera att ställda krav uppfylls under vägens garantitid. I denna undersökning riktar vi in oss på funktionella krav som ställs vid totalentreprenader och som kan kontrolleras med vägytemätning. 


En totalentreprenad är en entreprenadform som har funktionella krav där entreprenören tar ansvar för vägen under en viss tid. De metoder och krav som behandlas i rapporten gäller framförallt de som används vid vägytemätning med mätbil. Rapporten belyser vilka krav som finns och hur de kontrolleras men den tar även upp subjektivt bedömda krav som borde ersättas med en objektiv metod. Rapporten sammanfattar även vilka krav och kontrollmetoder som företrädesvis används vid totalentreprenader.

En viktig aspekt vid totalentreprenader är hur kraven ställs och följs upp. En totalentreprenad innehåller ofta flera vägar, ramper och dylikt som kräver sin speciella planering och kontroll. Tydliga riktlinjer för kravställningen bör arbetas fram där det framgår vilken hänsyn som ska tas till exempelvis trafikmängd, dubbdäcksandel, hastighet och klimat. Ytterligare aspekter vid genomförandet av en entreprenad, är bl.a. kontakten mellan mätleverantören och entreprenören, som är ytterst viktig för att avgöra när, hur och var kontrollerna ska göras.

Vidare är syftet med rapporten att identifiera brister och ge förslag på möjliga förbättringar vid kontroll och uppföljning av entreprenader. En genomgång görs av defekter som kan uppträda på totalentreprenader och i vilket skede de uppträder (byggskede/bruksskede). För många av de defekter som identifieras finns ingen etablerad objektiv mätmetod och därför sammanfattas möjliga metoder som kan användas men som bör utvecklas och verifieras. 

De uppgifter som tagits fram kommer främst från Trafikverkets regelverk och tekniska dokument avseende entreprenader. 

 

Läs rapporten här

Foto: Thomas Lundberg

Uppdaterat 2020-10-19
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.bvff.sebvff@vti.se • 013 20 40 72
Provided by Webforum