HemVerksamhetLogga in
Verksamhet
Projekt
Information projektutlysning
Projekt startade före 2012
Alla beviljade projekt 2012-2022:2
Sök beviljade projekt 2012-2022:2
Resultat
Projekt startade före 2012

Vid starten av BVFF gjordes en inventering av utförarmedlemmarnas (KTH, VTI och LTU) pågående forskningsprojekt. Totalt 43 av dem bedömdes ligga inom ramarna för BVFF:s verksamhet och har därför införlivats i projektkatalogen redan från början. Nedan följer en listning av projekten fördelade på fyra av de fem aktuella programområdena, PO.

                                                                                                                                                                                        
PO Energi- och resurseffektiv infrastruktur
Energieffektivitet i samverkan KTH
Energisnåla asfaltbeläggningar VTI
Re-Road, strategier för återvinning av asfalt VTI
Tankbeläggning - indränkt makadam VTI
Upphandling och indirekt energi LTU
Energieffektiv väghållning KTH
Klimatanpassning av Vägverkets DoU-strategi KTH
CDU Effektiv vinterdrift (upphandling, stöd och uppföljning)  KTH
PO Robust och tillförlitlig infrastruktur
2+1 väg och breddning av väg VTI
Förstärkningsåtgärder tjälskadade vägar - utveckling av tekniska lösningar VTI
Infiltration i innerslänt, renpolning av djupdränering VTI
Klimatets inverkan på vägdimensionering & tillståndsutveckling VTI
LCC-aspekter på väginvesteringar KTH
Miljöpåverkan vid återvinning av tjärhaltiga beläggningsmaterial VTI
Provväg för överbyggnader på E6 Fastarp-Heberg VTI
Smala vägar med trafikkanalisering – bedömning av nedsatt livslängd VTI
Underbyggnad i bergtunnel VTI
Uppföljning av provväg E6 med polymermodifierade bundna lager VTI
Utveckling av angreppssätt vid bedömning av fuktsk pot asfalt KTH
Utveckling av riktlinjer för bedömning av tung trafiks skadeverkan på vägöverbyggnad KTH
Vägkroppens funktion för vägutrustningars funktion VTI
Befintliga vägutrustningars funktion och åldring. (RT) VTI
Generalisering  (Kalibrering) och vidareutveckling av Vintermodellen. (RT) VTI
Effektiv vägtillståndsbeskrivning (RT) VTI
Utveckling av modell för prognos av temperatur och halka. (RT) KTH
PO Mer nytta för pengarna
Ackrediterad provning av vägkonstruktion med HVS VTI
Bestämning av konstruktionsvariationseffekter på livslängden för flexibla anläggningar KTH
Funktion proj inkl Florida Cracking Model KTH
Funktion vägdimensionering -Tillståndsutveckling vägar KTH
Kontroll av beständighet genom texturmätning VTI
Metodik för att värdera jordmaterial i blivande väglinje VTI
RIQE: Kvalitetsvärdering asfaltbeläggningar under installation in-situ i realtid KTH
Sprickmätning (RT) VTI
Prognosmodeller för nya vägtillståndsmått (RT) VTI
Friktionsmätning-behovsanalys VTI
Olycksrisk vid lokala ojämnheter och andra ytdefekter VTI
Sprickminimering - Gradering och blandning met KTH
PO Bättre trafikmiljö i storstäder
Fullskaletest av modell för beskrivning av vägytans beskaffenhet. (RT) KTH
Bullerdämpande beläggningar på rv 73 VTI
Utvärdering av varmsandning på GC-vägar. (RT) VTI
Framtagande av metoder för vinterdäcksklassificering. (RT) LTU
Uppdaterat 2020-10-20
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.bvff.sebvff@vti.se • 013 20 40 72
Provided by Webforum