HemVerksamhetOm BVFFBli partnerEvenemangLänkarNyhetsbrevKontaktVad är?Logga inSökIn English
Om BVFF
Vision
Målsättning
Organisation
Samarbetsparter
Integritetspolicy

Om BVFF

BVFF 2.0 – vi tar nästa steg

Inom branschprogrammet Bana Väg För Framtiden (BVFF) har ett stort förändringsarbete genomförts sedan hösten 2014. Syftet har varit att anpassa BVFFs verksamhet till den ursprungliga ambitionen, att utveckla anläggningsindustrin. Ett antal åtgärder har identifierats och till stora delar genomförts, vilka kommer att underlätta för både akademin och branschen att genom gemensamma insatser utveckla morgondagens väg och- järnvägsinfrastruktur.

Förändringsarbetet innebär i korthet att producera en verksamhetsplan som innehåller en kombination av flera kategorier av projekt. Fokus kommer att ligga på utvecklingsprojekt med tydliga kopplingar till Trafikverkets utmaningar och som initieras av branschen tillsammans med akademin, leverantörer och konsulter.

Projekt med syfte att utveckla kompetensen hos akademin kommer även i fortsättningen att vara en del av BVFFs verksamhet men inriktningen kommer att vridas mot projekt med tydlig samverkan mellan akademi och branschen.
Åtgärderna kan kortfattad beskrivas enligt följande:


Organisation

Fokus för styrelsen kommer att vara samverkan med branschen och den kommer att aktivt arbeta med att starta upp utvecklingsverksamhet med fokus på implementering av ny kunskap, metod, material och dylikt i olika väg- och järnvägsentreprenader med start 2016.

Kansliet kommer att strukturera upp arbetet till hösten och aktivt verka för att BVFFs projekt uppfyller det ursprungliga syftet, d.v.s., ”nytt till nytta”.

Inriktning och prioriteringar för BVFFs verksamhet

Kommer att vara detsamma som Trafikverkets inriktning för forskning och innovation 2018-2020.

Projektkategorier
Tre kategorier av projekt har identifierats.

Kategori 1-projekt
Forskningsprojekt som huvudsakligen har till syfte att bygga kompetens hos akademin. Projekten ska stärka forskning som främjar kunskapsuppbyggnad och utveckling av forsknings- och innovationsmiljöer inriktade mot BVFFs verksamhetsmål.

Kategori 2-projekt
Samverkansprojekt som initieras i samråd mellan akademin och branschen inom ramen för kommande väg- eller järnvägskontrakt. Projekten ska:
- innehålla tydliga insatser för att stimulera samarbete och nyttiggörande,
- stimulera industrin att aktivare ta till sig och nyttja forskningsresultat genom att t.ex:
    - fokusera på nyttiggörande och demonstratorer med stor relevans för entreprenörer och industriella partner,
    - tydliggöra industriellt intressanta effekt- och resultatmål från genomförda projekt.

Kategori 3-projekt
Projekt som initieras av styrelsen och som har en tydlig strategisk karaktär. Projekten ska:
- bidra till branschens omställning för ökat nyttjande av ny kunskap,
- öka branschens förmåga att möta större teknikskiften eller bygga upp en kritisk massa inom nya kompetensområden,
- medverka i att finansiera projekt med mycket hög risk och stor potential att producera banbrytande produkter eller tjänster med nationell och internationell potential,
- stimulera erfarenhetsutbyte mellan akademi, myndigheter och näringsliv för att stärka innovationssystem som driver nya idéer till nytta inom BVFFs fokusområde.


Hamid Zarghampour

Trafikverket / f.d. ordf. BVFF


 

 

 

 

 

Uppdaterat 2017-11-24
Utskriftsvänlig sida
Kontaktinformation • www.bvff.sebvff@vti.se • 013 20 40 72
Provided by Webforum